Webove stranky spoleenosti

Tìhotenství, ¹»astná porod a následná výchova dítìte jsou nejpozitivnìj¹ími okam¾iky, kdy jsou v¹ichni lidé. Budoucí matky se tì¹í na den, kdy usly¹í srdeèní tep plodu. Je to pro nì znamením, ¾e vývoj dítìte jde v normálním smìru a také je velmi pozná, ¾e jsou v srdci na¹eho budoucího milovaného potomka. Vá¾ení budoucí matky, nenechte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el srdeèní tep va¹eho dítìte. V raném stádiu vývoje plodu dochází ke zmìnám velmi rychle, prakticky ze dne na den, a první srdeèní tep je skuteènì sly¹et nyní 21. den tìhotenství.

Srdce dítìte se na zaèátku nepodobá orgánu, který je nám znám. V raných fázích vývoje plodu je to jen druh trubice, která pumpuje krev. Kolem 14. týdne tìhotenství bude v¹ak srdce dítìte dostateènì významné (6 mm ve v¹ech, ¾e je dùle¾ité je zkontrolovat v ultrazvukovém vy¹etøení. Bohu¾el to bude obvykle pøíli¹ malé na to, aby bylo mo¾né ocenit jeho dùle¾itý vývoj. Pro správné posouzení vývoje srdce dítìte je vhodné poèkat a¾ 20 týdnù tìhotenství, kdy¾ srdce nenarozeného dítìte dosáhne velikosti 20 mm.

Pokud hledáte sly¹et tlukot va¹eho srdce, bude to mo¾né v prùbìhu 11. týdne tìhotenství, a to pouze pomocí specializovaného vybavení, kterým je zpracovávat tok krve do zvuku. A poøádný srdeèní tep, pøi zachování stetoskopu, je dal¹í pouze po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Stojí za to èekat na aktuální bod - nikdy nezapomenete na svùj první budoucí tep.

Po celou dobu tìhotenství se fetální krev nedostala do plic dítìte. Tam bylo poslední znamení pro probíhající tìlo dítìte, ¾e je¹tì hodinu na sebe-dýchání, mìli byste se zamìøit na dobrý vývoj orgánù. Ano, srdce dítìte bude plnì rozvinuto pouze bìhem porodu. S tímto faktorem naslouchání tepu plodu bude v¾dy praktické. Jediné, co musíte udìlat, je jemnì aplikovat va¹e ucho na hruï va¹eho dítìte.