Vojenska psychika

Deeper

V podmínkách pra¹nosti s látkami, které pøedstavují nebezpeèí výbuchu, je vhodné poskytnout zaøízení s certifikátem ATEX a konstrukcemi navr¾enými a vytvoøenými spoleènì s doporuèením ATEX platným v EU.

V praxi jsem mìl v podmínkách poprá¹ení prá¹kem barvy uhlí nebo prach organického pùvodu (napø. Døevo, pøedev¹ím je nutné zajistit správné odprá¹ení. Efektivní odsávání prachu ATEX (odsávání prachu z atexu úspì¹nì odstraòuje vìt¹inu nebezpeèí, ale pro jeho bezproblémovou práci je nutné zavést øádnì dokonèená a mo¾ná i kvalitní technická, technická a procesní øe¹ení. Jaká øe¹ení?

Odsávání prachu ATEX v provozuPøi práci je odsávání prachu ATEX (v souladu s evropskými smìrnicemi omezeno na:- pou¾ití lokálních popruhù umístìných v blízkosti zdrojù, které vyzaøují výbu¹ná prostøedí, jsou øemeny samonosnými rameny, prùmyslovými kukly nebo speciálními výdechy,- pravidelné vysávání povrchù, na kterých se tvoøí prachové klastry (pro dùkazy o obrábìcích strojích, by mìly být do tohoto zaøízení odvezeny prùmyslové vysavaèe,- dobré uzemnìní pracovních nástrojù a jediná odkalovací zaøízení, proto¾e také mù¾e provádìt elektrostatické náboje - uzemnìní zabraòuje této události,- správná konstrukce odvodòovacích kanálù a jejich zakrytí proti erozi,- pou¾ití ventilátorù, filtrù a odpra¹ovacích zaøízení navr¾ených spoleènì s radami ATEX a pøíslu¹nými certifikáty.Za úèelem co nejvìt¹í ochrany pøed výbuchem stojí za to zaøízení na odsávání prachu ATEX dodateèné vybavení hasicími plány (po¾árem nebo po¾árem uvnitø zaøízení.