Slepi usporu energie

https://multilanac.eu/cz/

Regulaèní energie je velmi dùle¾itou otázkou prakticky ve v¹ech oblastech prùmyslu, v síle budov nebo podnikù. Odpínaèe a výkonové spínaèe udr¾ují v soukromé nabídce mnoha výrobcù. V¹ichni si pamatují, ¾e systémy, které navrhl jako nejslo¾itìj¹í a pøizpùsobené novým vìcem.

Hlavní pøednosti výkonových jistièù jsou nepochybnì malá velikost, jednoduchá instalace a pou¾ití, ale pøedev¹ím velmi ¹iroký sortiment, pokud jde o pomocná zaøízení.

Spínaè napájení je zaøízení, které je pøiøazeno tam, kde má napájení velmi silné výhody. Jeho úèelem je poskytnout ochranu jiným elektrickým zaøízením proti úèinkùm mo¾ného pøetí¾ení nebo zkratu. Pou¾ívá se na konci øízení rozvodu elektrické energie v elektrické konstrukci.

Základní rozdìlení výkonových jistièù zahrnuje nízkonapì»ové, støedonapì»ové a vysokonapì»ové jistièe. Charakteristickým znakem nízkonapì»ových spínaèù je provozní napìtí krat¹í ne¾ 1000V a jejich nejni¾¹í konstrukcí jsou kontakty s arc-off. Spínaèe se støedním napìtím typicky poskytují 10 000 vypnutí.

Pokud jde o vysokonapì»ové výkonové spínaèe, provádìjí se ve dvou technologiích: mrtvá nádr¾ a ¾ivá nádr¾. Zpùsob implementace ovlivòuje rozdíly ve formì výkonového spínaèe, ale stále na své mechanické pevnosti. Jistièe s mrtvými nádr¾emi se vyznaèují velmi vysokou trvanlivostí spojenou s extrémnì nároènou stabilitou spínaèù. Vysokonapì»ové jistièe jsou obvykle zva¾ovány kvùli médiu pou¾ívanému k uhasit oblouk.