Rodinne poinosy poeitaeoveho programu

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl vynalezen v rámci projektu s cílem zlep¹it provozní efektivitu spoleènosti. Podle údajù výrobce je systém enova 365 pou¾íván více ne¾ 8 000 vlastních firem!

Enova spoèívá v mnoha potøebách tìchto podnikù.Multifunkènost vám umo¾ní kreslit pøesnì po¾adované funkce. Modularita umo¾òuje provoz a sní¾ení schopností systému, díky èemu¾ mù¾ete pøejít z jednoduché verze na pokroèilé funkce.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Pracuje s výstavbou oken 7 a více a bude si koupit slu¾bu na tabletu.Jiné dostupné verze jsou praxe na smartphonu, a» u¾ prostøednictvím webového prohlí¾eèe.Systém umo¾òuje plnou ochranu a oddìlení úkolù.Provozovatelé jsou pøidìleni v rámci aplikace. Fáze implementace úlohy bude pravdìpodobnì kdykoli ovìøena. Díky tomu se vyhýbám prostojùm v pozici a hledám chybìjící dokumenty.

Systém enova je nabízen ve tøech variantách.1. Standardní nákup licence - je uchováván klientem a spolu s nabídkou k aktualizaci. Ideální volba pro spoleènosti, které vyu¾ívají dotace nebo leasing.2. Pronájem softwaru - poplatek se úètuje v pøípadì poplatkù za pronájem nemovitostí z vybraných komponent systému. Skvìlá cesta pro malé a støední firmy.3. Pronájem stylu a infrastruktury - celá slu¾ba je pøipravena dodavatelem. Komponenty jsou pronajaty spoleènì se serverem, aktualizacemi a zálohami. Cesta je pøipravena k okam¾itému objednání! & Perfektní øe¹ení pro ¹upiny, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Systém enova je vyroben spoleèností Soneta sp. O.o.Spoleènost byla zalo¾ena v roce 2002 a díky vyu¾ití odborných znalostí a odborných slu¾eb dosáhla tr¾ního úspìchu.Posláním spoleènosti Soneta je øídit software, díky nìmu¾ partneøi a mu¾i dosahují nejvy¹¹í úèinnosti pøi vyu¾ívání informaèních technologií nezbytných k dosa¾ení obchodního úspìchu.Znaèka je spoleèensky zamìstnána a udr¾uje organizace jako "Wiosna" nebo "Mimo Znny Dymnej".