Registraeni pokladny rem

Na základì naøízení ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 o registraèních pokladnách se nìkteøí poskytovatelé slu¾eb potýkali s dilematem, zda je lep¹í volbou jejich role pokladna nebo fiskální tiskárna. Mnozí daòoví poplatníci, kteøí vedli finanèní kampaò o situaci fyzických osob, byli sta¾eni ze své souèasné povinnosti.

To bylo zpùsobeno mechaniky automobilù, lékaøi, právníky, kadeøníky, kosmetièkami, vulkanizátory a ¾enami poskytujícími cateringové slu¾by. Prahová hodnota, která odstoupí od povinnosti registrovat elektronický obrat, stále zùstává 20 000. Podle ministra nové naøízení umo¾ní omezit utajení reálného obratu a jediné, které sní¾í ¹edou zónu.Pokladna se li¹í od tiskárny v tom, ¾e hlavní je zcela nezávislý nástroj, provozovaný pouze prodávajícím a ponechaný na jakoukoli èinnost v oblasti podnikání nebo slu¾eb. Jeho základ (PLU se tì¾í uvnitø. Pøístroj je skuteènì urèen pro poskytovatele slu¾eb, stejnì jako pro mladé a støednì velké obchody. Souèasnì mù¾e pracovat ve specifických komerèních zaøízeních, ale je zde systémový pokladník, který je více ménì doporuèován, nebo systém prodejní knihy. Výhodou finanèních prostøedkù jsou ni¾¹í nákupní náklady, velký výbìr modelù, napø. Pøenosných. Mezi nevýhody v¹ak patøí nedostatek vhledu do vytváøení skladù pøímo z paraboly, neschopnost pou¾ívat komplexní systémy slev a vydávání faktur s DPH.Novitus bono e fiskální tiskárna nemù¾e být pou¾ita samostatnì, musí být pøipojena k poèítaèi a pokud to máme v úmyslu, øeknìme to. Ovládá se poèítaèovým programem, který jej ovládá pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Tiskárny jsou vìnovány pøedev¹ím velkým obchodním øetìzcùm s rozsáhlou databází komodit (dokonce desítky tisíc výrobkù. Mezi dal¹í výhody tìchto pozorovacích nástrojù patøí mo¾nost vystavovat faktury DPH a nový pohled do období skladování, pøièem¾ výhodami jsou vynikající poøizovací náklady a po¾adovaná práce s poèítaèem.