Psychicke endogenni poruchy

Du¹evní porucha mù¾e mít vliv na lidi v jakémkoli vìku. Lékaøi jsou znepokojiví, ¾e témìø 20 procent dìtí ve ¹kolním vìku je na tom. Jak zjistíte, zda se va¹e dítì mù¾e vypoøádat s du¹evními poruchami?

Nejprve musíte vìdìt, ¾e v novém vìku mohou být odhaleny v¹echny poruchy u dìtí. Nìkteré èastìji se objevují v dobì raného dìtství, druhá je typická pro pøed¹kolní vìk, zatímco zcela nové poruchy se objevují jen ve ¹kole. Vývojové abnormality jsou velmi dynamické a jejich pøíznaky se pøizpùsobují vìku.

Úzkostné poruchy jsou velmi záva¾né, které jsou vyjádøeny ve tøech sférách. Prvním je odvìtví subjektivních zá¾itkù, které fungují, co dítì v nejbli¾¹í mysli. Druhou skupinou je somatická koule, která se zvedá a¾ do posledního, který dítì spadá do pøímého tìla. Jiné druhy bolesti (napø. Bøicho nebo hlavy a dokonce i zvracení a mdloby jsou urèeny pro somatické pøíznaky. Dítì mù¾e také obsahovat neochotu ¾ít a koupat se v noci. Poslední koule je o chování dítìte a je vytvoøena s ru¹ivým chováním. Dítì mù¾e skonèit spojením se svými vrstevníky a více se stáhne.

Kdy máte jít s psychiatrem se svým dítìtem? Podmínkou intervence specialisty je jakékoliv chování dítìte, které se odchyluje od normy. Ná¹ dìtský psychiatr v Krakovì má zájem o dìti, pro které je nemoc zodpovìdná za zmìnu postupu. Díky studiu v umìní s dìtmi a vysokému mno¾ství empatie nejsou konzultace s na¹imi vrstevníky pro va¹e dítì stresující. Díky nejmodernìj¹ím formám v práci s dìtmi, ná¹ mladý psychiatr nejen diagnostikuje problém, ale také vynalo¾í ve¹keré úsilí k jeho rychlé vyøe¹ení, èím¾ dítìti dává radost.