Princip mokreho provozu sbiraee prachu

Objevili se uprostøed prázdnoty. Ve chvíli, kdy se v místnosti objevilo v¹echno, stalo se pro nás dùle¾itým neznámým. Spoleènost bratøí, která podporovala na¹i spoleènou misi, pomalu zaèala pøicházet s nebezpeèím. V¹echno se zaèalo pomalu vracet k principu, ale nebyla to pohodlná situace. Jeho provozem bylo shroma¾ïování prachového sbìraèe "prachového sbìraèe". Pravdìpodobnì mnozí z vás jsou pøekvapeni tím, co slou¾í také jako indikace. Teï vysvìtluji. Kolektor prachových kazet má za úkol vyèistit vzduch obsahující suchý prach. Ka¾dý je speciální filtr, který zaji¹»uje odvzdu¹nìní sil a nádob. Mohou být navr¾eny & nbsp; pro vnitøní pou¾ití & nbsp; stejnì jako fyzické. Je umístìn zejména ve výrobních halách, kde jsou vyrábìny výrobky jako døevo, chemikálie, ve¹keré sypké materiály a kovové piliny a sváøení.

Ne moc pøemý¹leli, ¹li jsme hluboko do temnoty, dotýkali se ve tmì a prolomili rozlehlost propasti, ve které jsou na¹e tìla. Mysl chybìla, ale byla dostateènì úèinná, aby si pamatovala cíl - sbìraè prachu se musel ocitnout v blízkých rukou. Je tì¾ké øíci, jak dlouho trval ná¹ boj - spolu se ztrátou víry v dosa¾ení na¹eho poslání, jsme ztratili a pocit èasu. To neovlivnilo polské pohodlí, proto¾e eliminovalo únavu, která v tomto druhu expedice nebyla spojencem. Pøesto¾e pokyny, které jsme dosáhli, byly znaènì choulostivé, nebyly nic, co vidìly, kdy¾ dorazili. Je tì¾ké øíci, nebo máme pravdu v dal¹ích krocích. Chybìli jsme o tom, zda na¹e akce mají pravdu. Mohli bychom se nám podaøilo odlo¾it ná¹ cíl. "©kolení, které jsme pro¹li, nám usnadnilo vypoøádat se s chladnou krví. Nebyly by ¾ádné pochybnosti a okam¾iky váhání - odsuzujeme si sebe sama pro dobrou smrt. Vedle misijní potøeby naplòovat na¹i misi mìli na horách instinkty pøe¾ití, které nás osvobodilo od temných my¹lenek. Po mnoha únavných stezkách temného terénu se na¹e oèi objevily v tak jasné záøi, ¾e bylo obtí¾né urèit, co vlastnì je. Poté, co jsme se k nìmu pøiblí¾ili na krat¹í vzdálenost, pøi¹la k nám, ¾e existuje shlukovaè prachu - cíl na¹í cesty byl dosa¾en.