Pracovnich podminek v dane pozici

Porucha èlovìka je druh psychické degenerace, její¾ klíèové rysy jsou hluboce zakoøenìné a kontinuální vzorce vztahù s centrem, které brání chùzi ve spoleènosti jako obecnì uznávané normy. Zdrojem jakéhokoliv typu poruchy mù¾e být ¾ivot, který se nauèili ne v dìtství, ale jak v pozdìj¹ích obdobích ¾ivota, tak strach nebo dokonce nedostatek základních potøeb.

hluboce zakoøenìných osobních charakteristik, které jsou navíc znaènì pøekresleny ve vztahu k celkovým rysùm zdravé osoby,nedostatek schopnosti pøizpùsobit se pøípadu - to znamená, ¾e èlovìk v nìkolika jiných formách bude jíst tímto zpùsobem,v¹echny vlo¾ené rysy jsou vyjádøeny nejen ve støedu reality, ale spí¹e v úspìchu výzkumu a emocí ve vztahu ke ka¾dému druhému a cizímu typu. Tento úkol bere, kdy¾ je silný obvykle v okam¾iku vztahù s druhými typy, které jsou v pøípadì osob s poruchami osobnosti vá¾nì vadné,rysy postav s poruchami tvoøí obecný vzor jiné, odli¹né osobnosti, a nejsou to individuální chování, která vycházejí z toho, ¾e se ocitají v ideální situaci.

Mù¾ete se seznámit s mnoha typy poruch osobnosti, od tìch, které se vyznaèují výzvou být sami sebou, naprosto ne¹kodnými, vést k pokusùm zpùsobit zranìní jiným lidem. Ní¾e jsou uvedeny nìkteré z nejvíce specifických typù du¹evních poruch:

Titan gel

schizoidní osobnost - osoba, která se zabývá touto poruchou osobnosti, je èasto dojemem mimoøádnì tì¾ké a nezamìstnané osoby v jednoduchém svìtì. Na prvním setkání tohoto druhu se èlovìk narodí velmi daleko a plný, ani empatický. Jeho my¹lenky jsou velmi výstøední a / nebo velmi originální. Emocionální stav schizoidního èlovìka bude stále platný v obleèení; tento mu¾ bude mít dobrý a dùle¾itý styl oblékání, nìkdy excentrický, nikdy nebude ¹lapat po módì nebo obecnì pøijímaném zákonì toho, co vypadne. Pøíèiny kolapsu v posledním zpùsobu poruchy nejsou tak známé nebo mo¾né. Nìkteøí vìdci trvají na tom, ¾e jsou zpùsobeni nadmìrnou péèí rodièù v mladém vìku, jiní naopak. Psychiatøi staví své hodnocení na pacientových setkáních s takovými rysy, jako je nedostatek nebo malá hra na práci uspokojení vlastního potì¹ení, emocionální chladu, nedostatku zájmu jak o chválu, tak o kritiku, o osamìlost a nedostatek ochoty zmìnit tento stav.emocionální úzkost - jsou pøijímány dva typy lidí s emocionálním stresem: rychlý typ a hranièní typ. U ¾en s obìma typy dysfunkcí lze pozorovat velkou impulsivitu bez ohledu na dùsledky, rychlý výbuch neomezeného hnìvu, hyperaktivity nebo podrá¾dìnosti. Oba typy emoèních ¹okù v¹ak mají znaèný rozdíl. Impulzivní èlovìk, proto¾e se nestará o lásku a chování, co¾ je zejména v extrémních formách, si navíc stì¾uje na znaèné psychické napìtí. Hranice je v¹ak nebezpeèným odvìtvím emocionálního zkreslení, proto¾e nálady ¾eny trpící touto du¹evní nemocí jsou tak záva¾né a náhle, ¾e v nìkterých pøípadech jdou k sebevra¾dì.obavy - tento model poruchy je zcela jasné a seznámil ètenáøe. To znamená, ¾e nemocný èlovìk se bojí. Na rozdíl od její strach mù¾e obsahovat prakticky v¹echny oblasti existence a obsahující polo¾ky. Dùsledkem je vyhnutí se stavem a akcí, které vedou u pacientù bojí nejvhodnìj¹í pøípad, ve kterém vede pouze k sociálním otázkám v øízení, a to i v nejhor¹ím sebevra¾dì nebo agresi smìøující k vlastnímu lidu. Takové metody jsou vidìt fobie, napøíklad pavoukù, homofobii, klaustrofobie, nebo dokonce pediofobia (strach loutek, triskaidekafobie (strach z èísla 13, a pedofobia (strach dìtí, nebo dokonce strachu z létání (strach ze vzduchu.Závislost - nemluvím o rùzné typy závislostí. Osoba s touto poruchou na osobu o funkcích prostøedí je prostì závislá na jiné lidské bytosti. Nebude schopen zvládnout, ani¾ by její rady s lidmi, umo¾òuje cizí rozhodnutí o pou¾ití pøíslu¹né zprávy pøíslu¹ného k pacientovi, aby byla zachována, není znalost sebeurèení, je závislý a má pøehnanì.

Skuteèností je, ¾e to není zcela lidská bytost, která mù¾e být upøímná ke ka¾dému srdci. Pokud se v¹ak jedna èást stane znepokojivì pøeta¾enou, je pro na¹i bezpeènost dùle¾ité získat názor psychiatra.