Poekladatelske prace

Práce pøekladatele je nesmírnì dùle¾itá a velmi zodpovìdná práce, proto¾e tento vliv musí mezi tìmito dvìma subjekty pøeèíst význam výrazu mezi nimi v druhém obchodu. V dùsledku toho nesmí tolik opakovat slovem pro slovo, jak bylo øeèeno, spí¹e spí¹e význam, obsah, podstatu výrazu, zatímco druhá je obtí¾nìj¹í. Takový pøekladatel je vá¾nì komunikovat kromì porozumìní, stejnì jako v jejich poruchách.

Následný pøeklad je nápoj z typù pøekladù. Jaké pøeklady jsou a jaké jsou v pøímých specifikách? Bìhem projevu jedné z ¾en se pøekladatel poslouchá jisté skupinì této pozornosti. Mù¾e vzít si poznámky a mo¾ná si jen vzpomíná, na co se rozhodne pøedat øeèníkovi. Po dokonèení prvku va¹í pozornosti je úkolem pøekladatele vyslat svùj úèel a obsah. Jak bylo uvedeno, nevy¾aduje pøesné opakování. Potøebuji pak pravdìpodobnì dát smysl, my¹lenku a význam výrazu. Po opakování mluvèí vìnuje pozornost a znovu ji rozdìluje na specifické rysy. A samozøejmì v¹echno probíhá systematicky, dokud se nevyøe¹í øeè nebo odpovìdi partnera, který je stále v rodném stylu, zatímco jeho hodnocení je vyèi¹tìno a opakováno u významného èlovìka.

Tento druh pøekladu je va¹e vlastní nemoc a výhody. Tato funkce je nepochybnì fakt, ¾e se pravidelnì trýzòuje. Fragmenty výpovìdí. Tyto prvky v¹ak mohou rozdìlit soustøedìní a shroma¾ïovat pozornost. Pøekladem nìkterých textù mù¾ete snadno odvrátit sebe, zapomenout na nìco nebo prostì porazit rytmus. V¹ichni ov¹em mohou sly¹et v¹e a komunikace je zachována.