Poekladatelska agentura a umilec cizich jazyku

Na¹e pøekladatelská agentura zamìstnává pouze profesionální a vysoce kvalifikované pøekladatele, kteøí spolehlivì dosahují ka¾dé objednávky. Ne¾ pøistoupíme k výmìnì, informujeme kupujícího o odhadovaných sazbách a dobì dokonèení.

Poskytujeme nejdokonalej¹í tøídu pøekladu a výjimeèné, nízké ceny. Hrajeme s velkou dùvìrou od zákazníkù. Na¹e pøekladatelská agentura Krakow hraje s ústním i písemným pøekladem. Specializujeme se na støední a populární pøeklady. Máme zájem o pøeklad právních a obchodních dokumentù, korespondence a odborných textù. Ponecháme si plné uvá¾ení informací obsa¾ených v dokumentech poskytnutých klientem. Máme dobré certifikáty, které osvìdèují nejdokonalej¹í tøídu poskytovaných slu¾eb. Rovnì¾ nasmìrujeme na¹i pøíle¾itost soukromým vedoucím a firmám. K práci pracujeme s nejmodernìj¹ími technologiemi pro pøeklad. U¾ivatelé mohou objednávku jasnì umístit ve známé znaèce nebo prostøednictvím internetu. Nabízíme typy tlumoèení: simultánní, po sobì jdoucí, pryè a jednání. Nejdùle¾itìj¹í z nich se vìt¹inou stáhne bìhem konference. Nechci speciální technická zaøízení. Vybírá sílu a pøesnost. Mù¾e dokonale pøedávat emoce mluvèího. Konsekvenèní tlumoèení na druhou stranu zaèíná bìhem vernisá¾í, cvièení a kurzù. Pøeklad a pùvodní text jsou propletené. Pøi pøekladu pracujeme bìhem výletù a studijních pobytù. Doporuèují se profesionální a spolehliví pøekladatelé. V úspì¹ném vyjednaném pøekladu pùsobí pøekladatel také jako vyjednavaè. Pøekladatelská agentura také nabízí pøeklad: standardní, pøíslibný a literární. On také se specializuje na pøekládání informátorù, prùvodcù a dialogových dopisù. Navíc nabízí konferenèní tlumoèení, co¾ je docela nároèné pro celé kanceláøe, které probouzejí profesionální pøeklad. Vyu¾ívá také specializovaný pøeklad: technické, lékaøské, IT, chemické, finanèní, obchodní, marketingové a právní. Srdeènì Vás zveme k roz¹íøení kruhu na¹ich spokojených zákazníkù!