Poekladatel opernich stranek

Pøeklady bez ohledu na jejich povahu nepochybnì vy¾adují vynikající znalosti cizích jazykù spolu s jejich kulturním kontextem. Konec koncù existují pøeklady, které jsou obvykle stresující, ménì ochotné a ty, které musí zahrnovat sto procent tlumoèníka od tlumoèníka a které se navíc dopou¹tìjí vysokého stresu. O èem pøeklady mluvíme? Jsou to stejné po sobì následující interpretace.

Co to je?

pořadí tablet pro svalovou hmotu

Konsekutivní tlumoèení se dr¾í skupiny tlumoènických slu¾eb. Tato skuteènost sama vy¾aduje, aby pøekladatel byl nesmírnì stresující. Takové pøeklady spoèívají ve skuteènosti, ¾e mluvèí nejprve mluví, a kdy¾ mlèí, pøekladatel dává posluchaèùm stejný princip, ale je ji¾ pøelo¾en do cílového jazyka. Samozøejmì, mluvèí si je plnì vìdom posledního, ¾e musí splòovat pøimìøené pøestávky podle toho, zda má pøekladatel k dispozici informace, také dává pøeklad, nebo jen poslouchá, zatímco si pamatuje, co si vzpomínal od nadøízeného.

Takové pøeklady jsou snadné?

S integritou nejsou snadné, i kdy¾ my¹lenka byla obyèejná, nespecializovaná. Pøi tomto druhu pøekladu je tøeba vzít v úvahu skuteènost, ¾e pøekladatel musí být schopen mluvit dobøe. Neprochází slovník, stejnì jako kolegové, kteøí jsou ve firmì, a pøelo¾í nìkteré dokumenty. Nepamatuje si ani chvíli, aby o tom pøemý¹lel. Pøeklad musí být zde splnìn. Bohu¾el, bìhem dohodnuté 24 nebo 48 hodin. Ale právì pøed posluchaèi. A pøekladatel musí ¾ít nejen s èlovìkem, který dokonale pozná jazyk, ale i se sebekontrolu, odolným vùèi stresu a dokonale s tím, co sly¹í.

Konsekutivní tlumoèení je obtí¾né. Pouze existuje více lidí, kteøí dokonale pochopili umìní takového pøekladu. V Polsku máme tolik velkých pøekladatelù, kteøí na poslední úrovni pí¹í na¹e pozice. Setkáváme se s nimi na jiných typech obchodních jednání, tiskových konferencí nebo jednání.