Poekladatel anglicko polskych stranek

Ve sbírce profesionální pøekladatelské agentury se kromì písemných pøekladù setkávají i tlumoèníci, kteøí chtìjí od pøekladatele nejen dobré vìdy stylu a jazykové znalosti, ale i dal¹í výhody.

Specifika simultánního tlumoèeníKanceláøe zabývající se simultánními simultánními tlumoèeními ve Var¹avì zdùrazòují, ¾e vzhledem ke specifiènosti tìchto pøekladù patøí mezi nejdùle¾itìj¹í. Samotná skuteènost, ¾e jsou produkovány ústnì, to znamená, ¾e jsme uvá¾eni, èiní orální pøeklady více stresující a musí být mnohem kontrolovanìj¹í a odolnìj¹í vùèi stresorùm. Obtí¾nost dodává skuteènost, ¾e zde nemù¾eme spoléhat na ¾ádné slovníky, proto¾e to není dùle¾ité. Bìhem pøekladu pøekladatel provádí pøeklad paralelnì s posledním pøekladatelem. Øíká v¹ak, ¾e zde není místo pro jazykovou péèi.

Jaké dal¹í stránky musí pøekladatel pøekládat souèasnì?Pøedev¹ím musí být schopen rozdìlit pozornost. Na druhou stranu pøená¹í nadøazený obsah posluchaèùm a na druhé stranì poslouchá vzdálenìj¹í èást obsahu, kterou musí pøekládat. Dal¹í dùle¾itou vlastností je dokonale dokonalá pamì». Pokud se soustøedí a pamatuje si obsah, který poslouchá, nedá je pøesnì v pøekladu.

Kdo èerpá z takových pøekladù?Tento typ pøekladu je obzvlá¹tì populární pøi jiném zpùsobu obchodních jednání, jednání èi ¹kolení, a to i bìhem pøedná¹ek èi mezinárodních konferencí. Nejèastìji se provádìjí v nejvíce pøipravených kabinách, vybavených podobným vybavením, které musí být dokonale zpracováno.Pokud chcete pøítomnost v tradièním pøekladu, vyberte si tlumoèníka, který si vezme na poslední predispozici, a nejen na znalosti.