Noeni lekaoska pomoc aleksandrow odzki

Pøedpokládejme, ¾e potøebujeme naléhavou pomoc lékaøe. Ne ¾e by to bylo va¹e vlastní tìlo, a proto¾e cítíme velké problémy s oddìlenou psychikou, není dùle¾ité, zda jsme pøi¹li k psychiatrovi nebo k tìm, kteøí zpùsobili polským pøíbuzným v mysli jejich vlastní ¾ivot nebo zdraví. V ka¾dém pøípadì náv¹tìva psychiatra, tak¾e jeden, kdo se v úspìchu bìda ka¾dému dal¹ímu specialistovi, vy¾aduje vhodné pøípravy.

Prvním datem pro psychiatra bude v první øadì rozhovor. Budeme vás muset informovat o na¹ich problémech, o tom, jak zaèali, jak je poznali a co ovlivòují. Právì okam¾ik rozbití, schopnost svìøit se jiné ¾enì o neduzích, které nás trápí, je obzvlá¹tì obtí¾né. Proto stojí za zvá¾ení, co se rozhodneme pøedat lékaøi. Neposkytujeme právo zakrýt nìkterá z na¹ich vlastních neduhù od psychiatra, právì naopak. Aby nám lékaø pomohl celkem, musí být schopen co nejvíce poznat podrobnosti o svých problémech, tak¾e je vhodné si pamatovat na v¹echna mo¾ná fakta spojená s du¹evními zmìnami. Nemìli bychom být pøekvapeni, kdy¾ psychiatr kdykoli po¾ádá o rozhovor se èleny na¹í skupiny a pøáteli.

Pøed první náv¹tìvou psychiatra je tøeba pøezkoumat va¹i souèasnou stravu, pøijatá opatøení a provedené léèby. Napøíklad akutní otrava methylalkoholem nebo záva¾né infekce mù¾e vést k depresi, záva¾ný nedostatek vitaminu B1 mù¾e mít za následek psychózu, nedostatek B12 zpùsobuje ospalost a bludy, chronickou bolest a hluk a dal¹í operace pøe¾ití mohou zpùsobit fyzickou hypersenzitivitu a emoèní výkyvy. Psychiatr, v místì dosa¾ení adekvátního a seriózního obrazu zdravotního stavu pacienta, ¾e by se rozhodl poslat subjekt do dal¹ích testù. Mohlo by být také nezbytné, co mù¾e být outsourcováno neurologovi nebo internistovi, pøírodì a moèi. V mnoha pøípadech bude nutné provést snímání hlavy, které uká¾e úplný obraz o mo¾né novosti ve struktuøe lebky.