Negativni emoce hniv

Ka¾dý z nás nìkdy má v bytì hor¹í okam¾iky, nìkdy i depresi nebo strach. Èasto jsou tyto státy dùsledkem ¹patných a stresujících incidentù v na¹ich vlastních èinnostech, které nemù¾eme ovlivnit. Smrt milovaného èlovìka, ztráta pøítele, rozvod, nemoc, ztráta nebo zmìna práce - podmínky pro du¹evní onemocnìní pravdìpodobnì ¾ijí hodnì. Je zøejmé, ¾e pod vlivem takových situací se cítíme ohromeni, depresivní a smutní. A takový stav by mìl postupovat sám o sobì, døíve nebo pozdìji v dobì uplynutí doby. Jak øídit, pokud se skuteènì nestane?

Cítíte neustále depresivní a ohromené, ¹patné nálady trvají nepøetr¾itì po celé týdny? Pou¾íváte je ke ztrátì vztahu se známými nebo zanedbáváním va¹ich cílù? Pamatujte, ¾e ne ka¾dá rána se uzdravuje sama. Nìkdy bychom mìli dosáhnout odborné pomoci - s tím není nic ¹patného. Kdy¾ úèinky negativních událostí pøevzaly péèi o vá¹ domov, mù¾e být u¾iteèná i klinika du¹evního zdraví.

V pozadí, jako je psychiatrická klinika, existují profesionální a certifikovaní lékaøi (psycholog, psychiatr, sexolog, psychoterapeut. Mù¾ete si vzít mezi svými nemovitostmi pro kompetentní radu a pomoc. Na rozdíl od obecného názoru není pomoc tìchto lékaøù vyhrazena, ale pro osoby posti¾ené záva¾nými du¹evními chorobami - naopak - v¹ichni, kteøí mají del¹í období nervozity s ka¾dým problémem v mentální skupinì, by tam mìli hlásit - i kdy¾ nejsou pøíznaky pøíli¹ intenzivní. Nepøihlédnutí ke ¹patné náladì mù¾e zpùsobit, ¾e se vyvine onemocnìní, jako je deprese a neuróza. Významnì sni¾ují existenci pacientù a zatímco jsou zcela vyléèitelná, terapie se mù¾e stát takovou hodinou.

Pøi významné náv¹tìvì klinice pro du¹evní zdraví budete mít pøíle¾itost setkat se s psychologem na konzultaèním setkání. Takové setkání si stì¾uje na konci diagnózy, poskytování informací a urèení dal¹ích krokù, které mohou být napø. Postoupení psychiatra nebo psychoterapie s lékaøem.