Nebezpeei po aru titin

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾ení rizika výbuchu hoølavých látek v dùsledku elektrostatické jiskry. Nejèastìji se pou¾ívá v oblasti pøepravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které má jinou formu. Nejlehèí a lehce komplikované modely jsou vyjádøeny ze zemnicí svorky také z kabelu. Pokroèilej¹í a technologicky vyspìlej¹í je ochrana stavu uzemnìní v tìle, díky kterému je pøípustné dávkovat nebo pøepravovat výrobek, kdy¾ uzemnìní zùstává v reálném spojení.

Elektrostatické uzemnìní se nejèastìji zavádí v procesu nakládání nebo vykládání ¾eleznièních cisteren, silnièních cisteren, sudù, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

Pøi zisku plnicích nebo vyprazdòovacích nádr¾í s novým obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami lze vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich vzniku je pravdìpodobnì také míchání, èerpání nebo postøik hoølavých látek. Elektrické náboje vznikají kontaktem nebo pøenosem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do styku. V dùsledku jednoduchého a rychlého spojení se zemním nebo nenabitým cílem mù¾e být vytvoøen krátký proudový impulz, který bude patrný na stranì jiskry.Nedostatek péèe nad jiskrovým výbojem mù¾e zapálit smìs plynu a vzduchu, o èem¾ svìdèí výbuch nebo ¹patný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.