Lot virnostni program pro firmy

Program enova byl vytvoøen zejména pro firmy, které provozují nezávislé obchodní, servisní a výrobní èinnosti. Metoda mù¾e být zpracována velmi snadno, co¾ má vynikající pøínos pro tento ¾ánr programù.

Písemky vytvoøené klientem mohou být obohaceny o jedineèné popisy. Velmi hodnotový systém intenzivní je mo¾nost upravit standardní dopis, který zpùsobí odstranìní nìkterých zbyteèné v urèitém èasovém sloupy nebo pøidání specifických promìnných. Data lze také rychle filtrovat a tøídit, co¾ dává seskupení jakémukoli parametru. Program obchodu enova má vyhledávací funkce a celkový poèet záznamù by se mìl pravdìpodobnì snadno omezit na poslední, které obsahují po¾adovaný výraz. Kresba z pracovního programu Enova není nutné instalovat plnou verzi MS Office, a zpùsob, jakým je pøidru¾eným posledního softwaru, aby bylo mo¾né efektivnì export dat do tabulkového procesoru, jako je MS Excel. U¾ivatel po úpravì vybraných mo¾ností v balíku sady Office, který je importuje více do obchodního programu enova. Velmi vá¾nou nevýhodou tohoto týmu je mo¾nost spolupracovat s obìma balíèky Open Office. Software Enova je urèen investorùm ve v¹ech prùmyslových odvìtvích, ale není mo¾né uspokojit potøeby ka¾dého z nich v podstatì dostupných zpráv a analýz. Na¹tìstí lze po¾adované komponenty objednat od integrátorù. Bìhem dal¹ích aktualizací programu nejsou ohro¾eny stávající zprávy a dary. Obchod je Enova dvì skupiny: pøíjemná a platina, které jsou velmi zranitelné a umo¾òuje psaní a publikování souborù v rùzných formátech. Systém, který je tvarován a volnì upraven tak, aby vyhovoval potøebám zákazníka. Program poskytuje vztahy mezi dokumenty, díky nim¾ je mo¾né je mìnit bez nutnosti poskytovat data. Enova systém poskytuje mo¾nost kopírovat jednotlivé dokumenty nebo zdvojení v¹ech skupin (pøíkladem mù¾e být kopírován faktur z pøedchozích mìsícù bez nutnosti ukládat data dodavatel a stavebnictví. Dokumenty mohou být vyjádøeny v standardní ¹kole dostupné v systému nebo specifické, spoleèné s charakteristikami spoleènosti. Tato zaøízení umo¾òují, aby program enova byl dokonale pøizpùsoben systému cirkulace dokumentù známé spoleènosti.