Led svitilny philips

Na domácím trhu jsou LED svítidla a LED svítidla je¹tì více zapojena a stále èastìji nahrazují tradièní záøivky, které se pomalu zaèínají pohybovat z regálù. Proè jsou v na¹í spoleènosti tolik osvìtlovací ¾árovky, které se tì¹í tak velkému mno¾ství, a proè se z mìsíce na mìsíc stále více a více lidí dostávají?

Reakce na tuto otázku je docela neobvykle nízká. Nejprve se stávající øe¹ení stávají levnìj¹ími a ve vìt¹ím rozsahu jsou mnohem efektivnìj¹í pro své portfolio. Hodnì rychlých lidí pro vysokou popularitu LED svítidel jsou také ekologické faktory, které pro je¹tì populárnìj¹í skupinu lidí hrají stále dùle¾itìj¹í problém.

Lineární záøivky pak pro tentý¾ den z nejbì¾nìj¹ích svìtelných zdrojù, s nimi¾ máme ka¾dý den dìlat. Øízené lineární svítidla jsou perfektní nejen v prùmyslovém svìtle, ale i v tradièních kanceláøích. Popularita záøivky v tomto osvìtlení je vytvoøena mnoha rùznými rysy. Za prvé, øe¹ení Led jsou mnohem úèinnìj¹í ne¾ staré a ka¾dodenní pou¾ití ¾árovkových øe¹ení. LED ¾árovky vyzaøují a mnohem ménì dobøe a odrá¾ejí se v hodnì dùle¾ité síle (co¾ je zvlá¹tní výhoda pro ¾eny, které nemají rádi výmìnu ¾árovek. Moderní LED svítidla nám také umo¾òují pou¾ívat mnoho dal¹ích barevných teplot.

Samozøejmì, tato øe¹ení jsou také spousty mimoøádnì dùle¾itých nevýhod. LED ¾árovky vy¾adují slo¾ité svítidla, které se bohu¾el mohou týkat èistìj¹ích nákladù. Tato svítidla musí být navíc vybavena speciálními stabilizaèními a zapalovacími systémy. Zároveò stojí za to dodat, ¾e energie tìchto zaøízení s vysokým výkonem závisí na okolní teplotì. LED ¾árovky mají také velmi nebezpeèné látky, jako je rtu», tak¾e musíme pøemý¹let o jejich dobré likvidaci.

Silný a dalekosáhlý vývoj svítidel znamená, ¾e nìkteré z nejnovìj¹ích rozhodnutí jsou sní¾eny a technologie samotných LED lamp prochází celým obdobím. Moderní svítidla s elektronickými programy témìø úplnì zmìnily pou¾itelnost lineárního osvìtlení, a proto se v prodejnách objevují i dal¹í èlánky tohoto standardu.