Koleni o nebezpeenych latkach

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynu a kapaliny jsou v mnoha pøíkladech dobøe pochopeny a dokumentovány. Identifikace hrozeb, které pøicházejí z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je tedy docela dobrá. Situace se zastaví mnohem komplikovanìji v úspìchu pøesunu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V síle úspìchù zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument ve formì prachu jsou velkým nebezpeèím výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe se pou¾ívají k úpravì usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce náøadí a hal. Vytváøí tak na místì udr¾ování èistoty v pracovnì, a tím i ochranu pracovních osob a strojù a zaøízení proti ¹patnému vlivu prachu, v souèasném riziku vzniku sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s platnými normami uvedenými ve smìrnici u zaøízení.

Fresh FingersFresh Fingers Efektivní řešení proti tinea

Dùle¾itý úkol centrálního vysávání:- ochrana zdraví a pøítomnost osob pùsobících v místnosti proti nepøíznivým úèinkùm prachu.- ochrana organizací a zaøízení pøed selháním úspìchu ru¹ení prachu,- ochrana budovy a pracujících ¾en pøed úèinky nekontrolovaného vypuknutí pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì hoølavých nebo výbu¹ných látek, plynù, prachu, kapalných par nebo hybridních smìsí existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jev mù¾e zpùsobit znièení odpra¹ovací jednotky, stejnì jako celá jednotka. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny zpùsobilé pro kvalitu zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, nápoj z hlavních úkolù centrálního vakuového èisticího zaøízení je minimalizovat riziko sekundárního výbuchu odstranìním z pracovního prostoru tzv. zbytkový prach. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nou a po¾ární bezpeènost jednotky, dal¹í umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.