Jsou lepkave hoolave latky s konzistenci tista

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v pøípadì nehod jsou dobøe známy a dokumentované. Identifikace nebezpeèí, která se týkají jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je tedy pomìrnì dobrá. Situace se stává mnohem nebezpeènìj¹í v pøípadì pøesunu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument v konstrukci prachu nebezpeènými výbu¹nými hrozbami.

Prùmyslové centrální vysavaèe jsou urèeny k odstraòování usazeného prachu z parket, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. Pak je na plánu zachovat hygienu ve smyslu práce a jedinou ochranu pracujících lidí a institucí a zaøízení proti ¹patnému vlivu prachu v souèasném riziku sekundárních výbuchù. V¹echny spoleènosti provozující prùmyslová zaøízení musí provést instalaci v souladu se základními normami stanovenými ve smìrnici.

Dùle¾itý úkol centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en fungujících na místì pøed nièivými úèinky prachu.- ochrana strojù a zaøízení pøed poruchami vlivu ru¹ení prachu,- ochrana zaøízení i ¾en provádìjících èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se do procesu vysávání podílejí hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Událost tak mù¾e zpùsobit znièení jednotky na èi¹tìní prachu a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány pro odbory zaøízení, která jsou vá¾nì výbu¹ná.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, nápoje z dùle¾itìj¹ích významù centrální instalace pro vakuové èi¹tìní minimalizují riziko sekundárního výbuchu tím, ¾e eliminují tzv. zbytkový prach. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost jednotky a po¾ární bezpeènost jednotky s dodateèným systémem, který umo¾òuje omezit náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.