Fiskalni tiskarny nebo pokladny

Denta Seal

Co je zaøízení o fiskální tiskárnì a jaký je úèel této instituce? Pokusíme se pøemý¹let nad tím a trochu prozkoumat toto téma.

Obecnì øeèeno, finanèní tiskárna je pøedev¹ím pokrm, který zaznamenává pøíjmy, které jsou generovány z maloobchodního prodeje. Tato registrace se samozøejmì provádí pro úèely vypoøádání daní. Je to takzvaný danì z pøíjmù a DPH. K tomu, aby byla fiskální tiskárna zaøazena do sady za tímto úèelem - av plném souladu s písmenem zákona - musí být samozøejmì homologovaná.

Na rozdíl od fiskální mìny nelze fiskální tiskárnu provádìt zcela nezávisle. Musí být pøipojen k poèítaèi. Provozem této instituce je registrace a navíc výtisk. Dále je tøeba poznamenat, ¾e fiskální tiskárna vytváøí v obchodì tzv. Poèítaèové prodejní systémy. Napøíklad zde mù¾eme uvést pokladní pokladny. Musí se také postarat o to, ¾e pro registraci potvrzení na fiskální tiskárnì mù¾eme pou¾ít jakýkoli poèítaèový program, který doká¾e dovednì ovládat tiskárnu pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Je drahé, ¾e programy, které pou¾ívají fiskální tiskárny, nemusí být homologovány. Mezitím komunikaèní protokol je velký. Jeho dostupnost mù¾eme zaznamenat na webových stránkách výrobcù tiskáren.

Pøipomeòme si nyní, ¾e ka¾dý prodejce - který pøíjem je cennìj¹í ne¾ limitní hodnota definovaná dùkladnì ministerstvem financí NB - je povinna øádnì zaregistrovat maloobchodní prodej a dát prùkazy poslední fiskální èástce nebo fiskální tiskárnì jen.

Fiskální tiskárna nepochybnì vytiskne konkrétní kupní faktury. Není to v¾dycky v¹echno. Proto¾e na výtiscích øídícího válce je stále nasmìrováno (tj. Potvrzení. Jsou definovány pro archivaci. Samozøejmì, ¾e ti¹tìná daòová evidence by mìla být - okam¾itì po prodeji - dána zákazníkovi. Kópie na ovládacích kotouèích by mìly být respektovány jedním dodavatelem. Jedná se o období pøesnì pìt let. Souèasnì stojí za zmínku následující skuteènost: od nìkolika let je pak mo¾né ulo¾it kopii ti¹tìných materiálù do elektronické stránky. Hned po skonèení ka¾dého dne prodeje u¾ivatel sedí, aby provedl tzv denní zpráva - fiskální.