Fiskalni pokladna

Tibettea Active

Volba nové pokladny pro va¹e vlastní jméno by mìla být velmi peèlivì promy¹lena, zejména pokud plánujete koupit zaøízení, které hodlá slou¾it nám po mnoho let pou¾ívání. Musíme velmi peèlivì pøemý¹let nejen o výbìru jednoho zpùsobu pokladny, ale o samotném tiskovém mechanismu, který hraje obzvlá¹tì dùle¾itou zále¾itost. Pokud vezmeme velmi vá¾nì na vìdomí v¹echny nejdùle¾itìj¹í technické parametry finanèních pokladnic, bude prospì¹né pro dal¹í provozní náklady na¹í pokladny velmi silný zisk.

Jak bylo uvedeno vý¹e, zvlá¹tì dùle¾itým parametrem, který je tøeba øe¹it, je výbìr dobrého tisku. V souèasné dobì mù¾eme zvolit mezi mechanismy pro tisk jehel a mechanizmy tepelného tisku, které jsou je¹tì roz¹íøenìj¹í. Jehlový mechanismus není velmi uznávaný a nejdùle¾itìj¹í je urèitì pomalej¹í ne¾ tepelná zaøízení. Za zmínku stojí také to, ¾e barvicí pásky jsou také nezbytné pro jejich efektivní fungování. Pokladní systémy, jaké jsou jehlový mechanismus, jsou obvykle mnohem levnìj¹í, a tak pøitahují pozornost zákazníkù, kteøí nejprve pøitahují hodnotový názor a zbývající technické parametry pokladny opou¹tìjí jiný plán.

Posnetová fiskální tiskárna v té dobì je extrémnì diskrétní a rychle se rozvíjí. Mírnou nevýhodou je samozøejmì potøeba pou¾ít speciální termický papír, který je obvykle dvakrát dùle¾itìj¹í ne¾ døíve zmínìný ofsetový papír, který se èasto pou¾ívá v tiskových matricích. Rovnì¾ je tøeba si uvìdomit, ¾e ti¹tìné role termálního papíru musí být umístìny v podobných podmínkách. Na svatbì má stále více tiskáren elektronickou kopii pøíjmù, která je pøijata daòovým úøadem. Tyto údaje musí být uchovávány po dobu 5 let, proto¾e na této úrovni je daòový úøad souèástí kontroly.

Stojí za to investovat do kapes známých spoleèností, jako je: posnet. V souèasné dobì je tento výrobce schopen nabídnout nejlep¹í technické parametry pokladny, èasto se na nì vztahují atraktivní propagaèní akce.