Fiskalni obeanska tiskarna

Fiskální tiskárny Elzab jsou nádobí pou¾ívané ve skladech. Výnosy z maloobchodního prodeje výrobkù. Vyu¾ití této tiskárny je zpùsobeno zúètováním danì z pøíjmù a DPH. Chcete-li tiskárnu pou¾ívat tak, jak bylo zamý¹leno, je vy¾adováno schválení. Fiskální tiskárna nemù¾e pracovat bez pøipojení k poèítaèi, tato hodnota ji odli¹uje od pokladny. Je pøíli¹ tì¾ké registrovat pøíjmy v poèítaèi nebo je tisknout.

Tato tiskárna obvykle pou¾ívá konektory RS-232 a USB. Pro provoz tiskárny není nutný program s povolením. Je viditelná na webové kartì výrobce tiskárny & nbsp; V souèasné dobì vyu¾ívají modely fiskálních tiskáren, které mají ve své zemi povolení k pùdì, port RS-232 jako dùle¾itý komunikaèní port. Na druhé stranì jsou porty USB nastaveny tak, ¾e v provozním re¾imu jsou jasné jako virtuální sériové porty. Prodejci, kteøí pou¾ívají fiskální tiskárnu, pova¾ují za úkol provést fiskální denní zprávu. Tato sestava je registrována v nekorigovatelné fiskální pamìti tiskárny. Fiskální tiskárna pova¾uje za úkol tisknout fiskální úètenky pro zákazníky v hypermarketu i na kontrolním válci. Kopie rolí jsou archivovány. Po prodeji výrobku musí být daòový doklad doruèen zákazníkovi. Kopie fiskálních rolí musí být sbírány po dobu 5 let osobou, která produkt nabízí. Je mo¾né ukládat kopie dokumentù vyti¹tìných elektronicky na poèítaèi. Finanèní tiskárna je velmi populární k pou¾ití. Box tiskárny obsahuje informace, které jsou na konci obrázku, které mají být zobrazeny osobì, která má být pou¾ita. Nevýhodou finanèních tiskáren je, ¾e ti¹tìné úètenky nejsou v bezvadném stavu, proto¾e po krátké dobì se vytisknou písmena. Spoleènì se zákonem ministra financí ze dne 14. bøezna 2013 (Sbírka zákonù, bod 363 o registraèních pokladnách je nutné provádìt technické kontroly daòových zaøízení alespoò jednou za dva roky. Daòoví poplatníci DPH mohou po¾ádat o pomoc pro daòovou tiskárnu.