Eesky poekladatel

V mezinárodní podobì existuje diplomatický jazyk, který je urèen umìním a hrou výrokù. Kromì toho v¹ak obsahuje celou øadu výrazù, které ve støelbì vytváøejí zámìry mluvèího. Musíte je nechat pøeèíst ve správném stylu, co¾ není pro pøíjemce pøíjemné.Politici z dalekých zemí dávají veøejné projevy a zprávy adresované posluchaèùm z rùzných jazykových oblastí. V posledním pøípadì hraje dùle¾itou roli pøekladatel. Pøíjem zprávy závisí na tom v populární vý¹i. Musí nejen dobøe rozumìt jazyku mluvèího, ale mìl by také dobøe znát politickou situaci a mezinárodní vztahy.

Jaká metoda pøekladu v diplomacii je nejèastìji pou¾ívána?Nejlep¹í kvalitou pøekladu takových projevù je konsekutivní tlumoèení. Nezasahují pravidelnì, to znamená paralelnì s prohlá¹eními a v dálce mezi krat¹ími nebo del¹ími èástmi textu. Pøekladatel se domnívá, ¾e je úkolem shrnutí fragmentù posluchaèùm s pøihlédnutím k jejich významu a zdùraznìní nejdùle¾itìj¹ích bodù. Neexistuje ¾ádné poslední dobro, proto¾e ka¾dý jazyk obsahuje idiomy nebo fráze, které nelze doslovnì pøelo¾it, pouze v dostateèném souladu s celkovým kontextem. Jazyk diplomacie oplývá více èetnými metaforami a obecnostmi, jejich¾ následné interpretace se musí omezit na doslovnìj¹í podobu, pøístupnou zákazníkùm na druhé úrovni. Souèasnì je tøeba, aby po sobì jdoucí interpretace byly aktivní z nadmìrné interpretace.

Kdo by mìl pøeklad provádìt?

zdroj:

Pøekladatelé musí poèítat s jejich pøedpokladem rychle analyzovat obsah, vybrat nejcitlivìj¹í informace, vytvoøit koncept, který je hladký a vìrný skuteènému zámìru øeèníka. To je velká pozornost pøekladatele na mezinárodní scénì. Konsekutivní tlumoèení za studených okolností provádí odborníci s cennými zku¹enostmi. Zva¾ují pøipravené zpùsoby zapamatování obsahu nebo jejich zápis ve formì zkratek pro konkrétní slova nebo symboly oznaèující intonaci, zdùraznìní nebo zvýraznìní klíèových slov. Díky tomu jsou schopni poskytnout svùj názor dynamice, která je umo¾nìna intervencí mluvèího.A následné tlumoèení je ústní pøeklad, kondenzovaný, a proto obvykle krat¹í ne¾ jiný text, odrá¾ející kvintesence obsahu a my¹lenkové cesty øeèníka a souèasnì jeho my¹lenky.