Dopravnich prostoedku v hotelovem prumyslu

Cyklistika je jedineèný dopravní prostøedek, který navzdory v¹em potøebuje spoustu sportù a spaluje spousty kalorií, co¾ je dùvod, proè je potøeba vá¾ná cyklistická strava. Existuje také správné øe¹ení pro ¾eny, které chtìjí ztratit pár dal¹ích kilogramù. Lidé, kteøí chtìjí mít motor jen jako dopravní prostøedek nebo hobby, by mìli vìnovat zvlá¹tní pozornost menu, tak¾e výlety na kole nebudou pøíli¹ vyèerpány. Ní¾e jsou uvedeny nìkteré tipy, které by mìly øídit lidi, kteøí øídí hodnì vzdálenosti na kole. Zde je cyklistická strava pro nad¹ence pro cyklistiku:

Snídanì.Není nerozumné opakovat, ¾e snídanì je nejdùle¾itìj¹ím jídlo na agendì dne. Obsahuje pøíli¹ mnoho úkolu, aby nám poskytl sílu po zbytek dne a zbývající pokrmy doplòují tuto energii. Ideální náprava bude mimo jiné müsli s pøidáním banánù a rozinkami nebo mléènou polévkou s tìstovinami (al dente je nutné.Svaèinu.Pøi jízdì na kole je hodnì pøemý¹let o chutném obèerstvení, které nám poskytne hodnotu a uspokojí náhlé hlady. Prvním prvkem by mìly být jednoduché cukry, proto doporuèujeme konzumovat zralé banány nebo sendvièe s d¾emem a medem. Pokud jde o zeleninu, rajèata a èervená paprika budou dobrý pøístup.Veèeøe.Po intenzivní jízdì mù¾eme cítit silný hlad. Ale nepøehánìjte ji ¾ivotem po fyzické námaze. U¾ po pøíjezdu z dùvodu jízdy na kole, pomeranèový d¾us nebo cereální tyèinka (napøíklad Corny staèí. Sedíme na veèeøi, kterou jíme, a pozdìji, kdy¾ odpoèíváme po úsilí.Hydratace.Pøedev¹ím nesmíte zapomenout na správnou hydrataci tìla. Nejdùle¾itìj¹í je vypít správnou dávku tekutin, ne¾ jdete na kole. Nejvíce dokonalý pøístup bude ve skuteènosti voda, ¾ivá pravdìpodobnì vhodná energetická nápoje pro sportovce. Je tøeba a mít formu, ¾e èlovìk chce ka¾dý den asi 2 litry vody (ve vztahu k velikosti tváøe a tìla a úèinky pøípadné dehydratace, zejména ve fyzických podmínkách, okam¾itì sni¾ují ná¹ výkon, cítíme se klidní a zbavíme se energie.

Cyklistická strava obsahující vlivy, které jsem uvedla, samozøejmì není náhradou za normální jídla, právì naopak. Nicménì, nemusíte pøejídat! A pro lidi, kteøí mají zájem o výbìr nejvhodnìj¹ího jízdního kola, doporuèujeme setkání s dietetikem, který si vybere ty druhy jídel v takovém systému, který starý, kdy¾ je pro nás nejvhodnìj¹í a ne pro obyèejnou osobu.