Daoova pokladna 669

Prodejci mají obavy a otázky ohlednì pokladny. Není to v¾dy v¹echno, co se dìje s va¹í vlastní fantazií a samozøejmì bychom se jí rádi. Pokladna je stroj - elektronické zaøízení, které nìkdy sel¾e.

fakturaNe¾ se zvykáme na prodej v pokladnì, pøíli¹ málo èasu projde. Aèkoli musíme pøipustit, ¾e zaøízení pro nás dìlají hodnì práce. Pøeèíst si èárové kódy a poté vytisknout potvrzení nebo fakturu. No, jen ... potvrzení nebo faktury? Bylo by to jednoduché a malé, ale není to konec. Sami se mù¾eme ptát, co dává zákazníkovi potvrzení o vý¹i danì nebo faktury. Specialisté si spìchají s radou - øíkají, ¾e byste mìli vystavit doklad, ale dát zákazníkovi fakturu. Dùle¾ité je, ¾e vystavení faktury fyzické osobì, která nevykonává obchodní èinnost, ani faktury pro zemìdìlce s pau¹ální sazbou nezbavuje prodávajícího povinnost zapsat prodej z daòové èástky. Koneckoncù zákazník mù¾e po¾ádat o fakturu - je mu poskytnuta jeho pùvodní faktura.

pøíjemTak¾e co je to s potvrzením? Fiskální doklad se pøipojí k pøedmìtu faktury, který se objeví v dokumentaci daòového poplatníka. v souèasném období se vyhýbáme placení dvojí danì za daný prodej. Pøíjem je faktorem prodeje. Pøíjem vydaný z daòové èástky se èasto vyhotovuje s ¾ádostí o vystavení faktury. Proto je také základem pro propagaci výrobku, který se ukázal být vadný nebo nízký sám o sobì, nesplòuje oèekávání klienta. Paragon je obvykle zárukou. Na rozdíl od zdánlivì se tento segment papíru - výtisk z na¹í pokladny, je nesmírnì dùle¾itým dokumentem. Fiskální tiskárny Elzab jsou v bytì a vytisknou obálku i fakturu.Èasto jsme pøebírali potvrzení, hodili jsme ho nìkam. Pouze v pøípadì nákupu cenného zbo¾í stojí za to mít doklad o tom, kde se s ním jedná. Zasmála jsem se spoustou ¾en, které vkládají pøíjmy s úèinným pomazáním. Ale také jsem vidìl, ¾e lidé vydávají potvrzení a vedou, ¾e výrobek, který si v minulosti koupili - je starý. Pøíjem je tedy symbolem, který zaplatili za to, co pou¾ívají v ta¹ce, u ostatních je normou, aby se o produkt postaral poslední.