Cyklostezky v pieninach

Program Enova je systém tøídy ERP, který zvy¹uje výkon spoleènosti.Vzhledem k lep¹í formì a dohledu nad procesy ve spoleènosti se sni¾uje neefektivnost vyu¾ívání zdrojù.Program léèí s nejnovìj¹ím systémem Microsoft - okna & nbsp; 10.Lze jej pou¾ít i na v¹ech mobilních zaøízeních. Poèínaje smartphony a konèícími dotykovými tabletami.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhraní, dohodu s polským právem, obchodní know-how a dobré aktualizace.Software má krásnou strukturu. Ka¾dý modul podporuje daný aspekt obchodních operací. Existují mimo jiné otázky týkající se personálního obsazení, mzdové agendy, finanèní evidence, fakturace, skladového hospodáøství, prodeje, inventarizace a vedení úèetnictví.Volba modulù umo¾òuje flexibilní pøizpùsobení nabídky.Spoleènost nabízí tøi nákupní modely:- zakoupení softwarové licence, která se vyskytuje s majetkem kupujícího a poskytuje budoucí aktualizace. Tato mo¾nost je ideální pro spoleènosti, které pou¾ívají leasing.- pronájem softwaru v celkových poplatcích za u¾ívání vybraných systémových modulù.Ideální øe¹ení pro jemné a malé firmy.- leasing systémù a infrastruktury, který zahrnuje pronájem modulù spolu se servery, aktualizacemi a zálohami. Osvìdèený systém pro firmy, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Tato mo¾nost existuje a je rozdìlena do tøí funkèních variant.K dispozici jsou tøi verze - støíbrná, pìkná a platinová.Støíbrná verze je urèena malým firmám s malým poètem míst. Má k dispozici funkce.Dobrá verze pro batolata a støednì velké spoleènosti, které potøebují nìkolik, nìkolik kopií programu. Tato volba programu umo¾òuje multi-vìtvení a nabízí definici funkcí.Platinová verze je urèena pro prùmìrné a ¹iroké spoleènosti.Navrhuje multitasking také mo¾nost roz¹íøení o dal¹í funkce.Pøíklady nákupních cen modulù enova (bez DPH:- enova365 HR mzdy - 1666 PLN (støíbrná verze, 3738 PLN (zlatá verze- enova365 Tax Book - 630 PLN (støíbrná verze- enova365 Obchodní kniha - 2863 PLN (zlatá verze- enova365 Faktury - 266 PLN (støíbrná verze, 613 PLN (zlatá verze

Ceník enova v platinové skupinì podléhá individuálnímu vyjednávání.